Regulamin

Regulamin AML (Amatorskiego Mityngu Lekkoatletycznego) (po zmianach w dniu 21.07.2021)

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Amatorskiego Mityngu Lekkoatletycznego, zwanego dalej AML, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2.
Współorganizatorem jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie idei wolontariatu.
 4. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.
 5. Promowanie bezpiecznego biegania w dobie pandemii covid-19

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. AML odbędzie się w dniach 7-8 sierpnia 11 września 2021 roku na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku.
 2. Zawody odbędą się na następujących dystansach:
  – 400 m (kobiet i mężczyzn) – eliminacje i finały
  – 800 m (kobiet i mężczyzn) – eliminacje i finały
  – 1 mila (kobiet i mężczyzn) – finały
  – 5000 m (kobiet i mężczyzn) – finały
  – sztafeta 4 x 400m (kobiet, mężczyzn i mieszane) – eliminacje i finały
 3. Szczegółowy program zawodów zostanie przedstawiony na kilka dni przed AML – będzie dostosowany do liczebności zawodników na poszczególnych dystansach. 

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący:
  • 400 m – 3 min
  • 800 m – 6 min
  • 1 mila – 12 min
  • 5000 m – 45 min
  • sztafeta – 12 min

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W AML na wszystkich dystansach prawo startu mają osoby, które urodziły się w roku 2007 lub wcześniej,
  • wyjątkiem jest sztafeta 4 x 400 m w klasyfikacji rodzinnej, gdzie dopuszcza się start zawodników urodzonych w roku 2011 lub wcześniej.
 2. Zawodnik może wystartować w kilku konkurencjach. 
 3. W całych zawodach obowiązuje zakaz biegania w butach z kolcami.
 4. Warunkiem uczestnictwa w AML jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 8 września 2021 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc, w zależności co nastąpi wcześniej. 
 6. W biegach obowiązują limity nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
  • w biegu na 400 m limit wynosi 96 osób
  • na 800 m – 100 osób
  • na 1 milę – 200 osób
  • na 5000 m – 120 osób
  • w sztafecie 4×400 m – 50 drużyn
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w AML muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  • 11 września (sobota) – godziny otwarcia będą podane w późniejszym terminie
  • Zawodnicy zobowiązani są do odbioru numeru startowego najpóźniej na 30 min przed startem. 
 8. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanej karty startowej.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Karty Startowej podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanej Karty Startowej przez zawodnika, do którego należy numer startowy.
 11. W Biurze Zawodów Zawodnik zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa. Bez spełnienia tego obowiązku, zawodnik nie będzie wpuszczony do Biura Zawodów.

VI. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik AML ponosi koszty opłaty wpisowej (bez względu na dystans):
  • 39 zł za pierwszy wybrany dystans,
  • 29 zł za następny dystans,
  • 100 zł za start drużyny w sztafecie 4x400m,
  • przy rejestracji i opłaceniu udziału na dwóch dystansach, zawodnik może wybrać dodatkowo dowolne dwa dystanse gratis, 
  • wykupiony pakiet startowy jest również biletem na imprezę towarzyszącą – Tańce na medal.
 2. Wpłat można dokonać za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji do AML. Płatność można również uregulować bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę wpisać “AML” oraz podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia Zawodnika. 
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2021 roku włącznie. Zgłoszenie cesji swojej opłaty startowej należy wysłać na adres: zapisy@bialystokbiega.pl.
 5. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę. 

VII. KLASYFIKACJE

  1. Podczas AML prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. na dystansach: 400 m, 800 m, 1 mila, 5000 m:
    • Klasyfikacja U 23 kobiet i mężczyzn do 23 r.ż. – zawodnicy urodzeni w 1999 roku lub później
    • Klasyfikacja Seniorów kobiet i mężczyzn do 35 r.ż. – zawodnicy urodzeni w latach 1998 – 1987
    • Klasyfikacja Masters kobiet i mężczyzn od 35 r.ż. – zawodnicy urodzeni w latach 1986 i wcześniej
   2. Klasyfikacja sztafet 4 x 400m
    • sztafet kobiecych – (4 kobiety w składzie sztafety)
    • sztafet męskich – (4 mężczyźni w składzie sztafety) 
    • sztafet mieszanych – w 4 – osobowym składzie znajdują się minimum jedna kobieta i jeden mężczyzna
   3. Przy klasyfikacji decyduje rok urodzenia.
  2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VIII. ZASADY

 1. Na dystansach 400m, 800m oraz 4x400m odbędą się eliminacje i finały. Na dystansach 1 mili oraz 5000m odbędą się tylko finały.
  Wszystkie biegi odbędą się 11 września, zarówno eliminacje jak i finały, przy czym eliminacje odbędą się godzinach przedpołudniowych, a finały popołudniowych.
 2. Każdy z zawodników ma prawo startu na kilku dystansach.
 3. W całych zawodach obowiązuje zakaz biegania w butach z kolcami.
 4. Dotyczy dystansu 400 m:
  1. starty będą się odbywały w kilku seriach po max 8 zawodników,
  2. o przydziale do danej serii decyduje kolejność zgłoszeń,
  3. tory startowe będą wybierane losowo,
  4. każda kategoria wiekowa (zgodnie z roz. VII) startuje w osobnych seriach – pod warunkiem, że w danej kategorii będzie minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, zawodnicy będą przeniesieni do wyższej lub niższej kategorii,
  5. do finału kwalifikuje się 8 zawodników z najlepszymi czasami ze wszystkich serii w danej kategorii wiekowej,
  6. jeżeli w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 10 zawodników odbędą się tylko finały, bez eliminacji,
  7. zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na 15 min przed startem w wyznaczone miejsce z przypiętym numerem startowym, gotowy do startu.
 5. Dotyczy dystansu 800 m
  1. starty będą się odbywały w kilku seriach po max 16 zawodników,
  2. o przydziale do danej serii decyduje kolejność zgłoszeń,
  3. każda kategoria wiekowa (zgodnie z roz. VII) startuje w osobnych seriach – pod warunkiem, że w danej kategorii będzie minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, zawodnicy będą przeniesieni do wyższej lub niższej kategorii,
  4. do finału kwalifikuje się 8 zawodników z najlepszymi czasami ze wszystkich serii w danej kategorii wiekowej,
  5. jeżeli w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 10 zawodników odbędą się tylko finały, bez eliminacji,
  6. zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na 15 min przed startem w wyznaczone miejsce z przypiętym numerem startowym, gotowy do startu.
 6. Dotyczy dystansu 1 mili
  1. starty będą się odbywały w kilku seriach po max 25 zawodników,
  2. o przydziale do danej serii decyduje kolejność zgłoszeń,
  3. każda kategoria wiekowa (zgodnie z roz. VII) startuje w osobnych seriach – pod warunkiem, że w danej kategorii będzie minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, zawodnicy będą przeniesieni do wyższej lub niższej kategorii,
  4. zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na 15 min przed startem w wyznaczone miejsce z przypiętym numerem startowym, gotowy do startu.
 7. Dotyczy dystansu 5000 m
  1. starty będą się odbywały w kilku seriach po max 30 zawodników,
  2. o przydziale do danej serii decyduje deklaracja czasu ukończenia biegu,
  3. organizator jest uprawniony do sprawdzenia poziomu sportowego zawodnika i poproszenie o wcześniejsze wyniki na tym dystansie – głównie zawodników z pierwszej serii startowej,
  4. serie startowe będą osobne dla kobiet, osobne dla mężczyzn,
  5. zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na 15 min przed startem w wyznaczone miejsce z przypiętym numerem startowym, gotowy do startu.
 8. Dotyczy sztafety 4x400m
  1. sztafeta musi składać się z 4 zawodników,
  2. zawodnik może startować wyłącznie na jednej zmianie w swojej sztafecie,
  3. zawodnik ma prawo startu w więcej niż jednej sztafecie, pod warunkiem, że nie startują one razem w serii,
  4. starty będą się odbywały w kilku seriach po max 8 drużyn,
  5. o przydziale do danej serii decyduje kolejność zgłoszeń, tory startowe będą wybierane losowo,
  6. każda kategoria (zgodnie z roz. VII) startuje w osobnych seriach,
  7. do finału kwalifikuje się 8 drużyn z najlepszymi czasami ze wszystkich serii w danej kategorii,
  8. jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 drużyn odbędą się tylko finały, bez eliminacji,
  9. zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na 15 min przed startem w wyznaczone miejsce z przypiętym numerem startowym, gotowi do startu.
 9. Spośród zawodników wyłonieni zostaną zawodnicy najbardziej wszechstronni, startujący w więcej niż jednej dyscyplinie. Wybór najbardziej wszechstronnego zawodnika całego AML nastąpi na podstawie punktów. Tabela punktowa jest załącznikiem do regulaminu.

IX. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy AML w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach opisanych w rozdziale VII. dekorowani są na podium.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 10 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 września 2021 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 17 września 2021.
 6. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

X. OŚWIADCZENIE

 1. Uczestnik oświadcza, że rejestrując się do AML w pełni akceptuje niniejszy regulamin. 
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom AML wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią covid-19.  
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 3. Przebywanie na bieżni stadionu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników AML.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom AML informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w AML na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji AML.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej AML.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację wydarzenia w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania AML z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2022 rok (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników AML zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w AML.

 

———————————————————————————————————————

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Załącznik do Regulaminu AML.

 

Punktacja Amatorskiego Mityngu Lekkoatletycznego.

 

W przypadku sztafety punkty otrzymuje każdy zawodnik z drużyny.

 

 

Podziel się ze znajomymi

 • AML wspierają